P. Maria 26cm Růže tajemná

Panna Maria, nádherná růže, trní bylo dodané do její krásy, aby nám dala pocítit, že smutek je velmi blízko radosti. V Loretánské litanii nazývají Marii „tajemnou růží“. Růže bylo známé oslovení, kterým spisovatelé oslovovali Marii. Taktéž známý Dante Alighieri v díle Božská komedie v třetí písni, hovoří o růži, ve které Boží Slovo formovalo svoje tělo. Tak jako růže je královnou květů v zahradě, tak je jistě Panna Maria Růží nebeských zahrad...
Kód: 005-126
Šířka: 9 cm
Výška: 26 cm
Hloubka: 6 cm
Hmotnost: 0.6 kg
Skladem: 2 ks
 
Sales price: 742,94 Kč
Sales price without tax: 614,00 Kč
Description

Benedikt XVI. (2008). Myšlenky o Marii. Praha: Paulínky. [118 str.]

   "De Maria numqam satis." "O Marii toho není nikdy dost," říká jedno staré přísloví. Vskutku. Když opadne strach z toho, že by snad Maria mohla nějak "zaclánět" Boha, že tahle nazaretská dívka je až příliš "dokonalá", aby mohla rozumět nám "normálním", když odložíme škrabošku pýchy, najdeme mladou ženu, která v tichu svého srdce kontempluje Boha. Zůstaneme stát při pohledu na ni s očima otevřenýma, dechem zatajeným, srdcem odzbrojeným. A budeme se ptát, jako už tisíce a tisíce bytostí ze světa viditelného i neviditelného: "Kdo jsi, Maria?"

Dívka. Žena. Matka. Sestra... Tajemná Růže. A přitom obyčejná. Brána Nebe. Tolik stejná jako jiné. Zahrada, v níž On chtěl spočinout. Úplně zapomenutá v posledním koutě světa...Maria.


Přivítání sošky Panny Marie - Růže Tajemné

Tuto modlitbu vykonejte společně jako rodina. 

Znamení kříže

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. 

Modlitba – Otčenáš

Modlitba

Maria, milostiplná, Matko Boží i Matko naše. My jsme tvé děti, které neustále provázíš 

svou láskyplnou přímluvou. Když se díváme na tvoji milostnou sošku, uvědomujeme si 

tvoji blízkost ještě více. Radujeme se z tvé přítomnosti mezi námi a vítáme tě v našem

domě, v naší rodině a v srdci každého z nás. Zůstaň s námi a veď naše modlitby. Uč nás 

chválit nebeského Otce. Ukaž nám svého Syna, Ježíše Krista. A vypros nám milost 

svatého Ducha, ať se i naše rodina stane v naší farnosti místem, ve kterém roste Boží 

království. Amen. 

Pobožnost k Panně Marii, Růži tajemné

Růže tajemná, Neposkvrněná Panno, Matko milosti, v úctě k tvému božskému Synu se 

skláníme před tebou s prosbou o Boží milosrdenství. Ne pro naše zásluhy, ale pro lásku 

svého mateřského srdce nám uděl, pokorně prosíme, ochranu a milost. Víme, že nás 

neopustíš. 

Zdrávas Maria ...

Růže tajemná, Matko Ježíšova, Královno posvátného růžence a Matko církve, 

tajemného těla Kristova, pokorně prosíme, daruj nesvornému světu jednotu, pokoj a 

všechny ty milosti, které mohou změnit srdce tolika tvých dětí. 

Zdrávas Maria...

Růže tajemná, královno apoštolů, dej, ať se kolem eucharistického stolu množí kněžská 

a řeholní povolání, aby se království tvého Syna Ježíše šířilo světem skrze jejich svatý 

život a apoštolskou horlivost. Vylij také na nás hojnost svých nebeských milostí.

Zdrávas Maria ...

Růže tajemná, Matko církve - oroduj za nás.

Modlitba – Zdrávas Královno, Pod ochranu Tvou se utíkáme

Požehnání

S Božím Synem Máti, rač nám požehnání dáti!


Historicita:

Otázka historicity Marie je úzce svázána se sporem o historicitu Ježíše Krista a důvěryhodností základních textů křesťanské víry jako historického pramene. Historikové, kteří přijímají svědectví evangelií a dalších novozákonních spisů, přirozeně postavu Marie považují za Ježíšovu matku, neboť se o ní tak zmiňují všechna kanonická evangelia a Skutky apoštolů. V jiných dobových pramenech (mimo Nový zákon) se Maria nevyskytuje. S odmítnutím důvěryhodnosti evangelií tak lze odmítnout i existenci Marie, ale jde spíše o podružnou otázku v širším sporu.

Podle dostupných pramenů je pravděpodobné, že se stala matkou ve velmi mladém věku (zřejmě již ve 13 letech). Samotný Nový zákon neposkytuje příliš dalších informací, které by se jejího života týkaly. Katolická a pravoslavná tradice stojí na ústním podání, svědectví církevních Otců a výkladu Bible.

V Novém zákoně není o Mariině narození a rodičích žádná zmínka. Jakubovo protoevangelium ze 2. století, jehož autorství je připisováno Jakubu Alfeovu, považované církevní tradicí za apokryf, popisuje Mariino dětství. Odtud se také dovídáme o jejích rodičích, Jáchymovi a Anně. Jméno Joachim je vykládáno jako „příprava na Pána“ a jméno Anny jako „milostná, laskavá“. Výtěžek svého hospodářství spravedlivě dělili mezi jeruzalémský chrám, pomoc chudým a vlastní potřeby. Byli však považováni za neplodné a chrámoví kněží proto dokonce jednoho dne z toho důvodu odmítli přijmout oběti, které chrámu přinesli. Hluboce ponížený Jáchym odešel do pouště, kde se čtyřicet dní postil a modlil k Bohu. Po čtyřiceti dnech se mu zjevil anděl a oznámil mu, že jeho modlitby byly vyslyšeny, a slíbil jim narození dítěte. Ve vysokém věku se jim pak narodila dcera, které dali jméno Marie. Otec zemřel krátce po jejím narození a Marie byla ve třech letech předána do výchovy správě jeruzalémského chrámu. Scény z tohoto příběhu byly velmi oblíbeným tématem malířů až do Tridentského koncilu, který se konal v letech 1545 až 1563, definoval katolický biblický kánon a zároveň zakázal zabrazování apokryfních scén. Svatí Jáchym a Anna však zůstali v katolickém kalendáři dodnes.


   Už od dávných dob byl alabastr velmi vážený jako ornamentální a dekorativní prvek. Alabastr je kámen, vzácný druh průsvitného mramoru, který se ve formě velmi jemného prášku smíchá s pryskyřicemi a dalšími komponenty. Z této směsi se pak odlije socha. Tyto sochy nabízí velmi hladký a jemný povrch s přesnými detaily.

Alabastrová socha mimořádným způsobem zdůrazní charakter Vašeho interieru.

Socha je čistě bílá!